Jätkusuutliku arengu eesmärgid (SDG) ja ringmajandus

ÜRO-sse kuuluvad riigid leppisid 2015. aastal kokku 17 eesmärki, mis peavad tagama jätkusuutlikuma ja võrdsema ühiskonna. Väga paljud antud eesmärkidest on tihedalt seotud ringmajanduse põhimõtetega, mis soovivad tagada jätkusuulikku maailmakorraldust ka plahvatuslikult kasvanud rahvaarvu ning sellest tingitud loosdusressursside ületarbimise kontekstis. Maailma rahvaarv on viimase 50 aastaga kasvanud rohkem kui 2 korda, 3,6 miljardilt (1970) läheneme täna 8 miljardile. Rahvastiku ülikiire kasv on ohtu seadnud looduskeskkonna tasakaalu, tekitanud kliimaprobleeme, mis omakorda seavad löögi alla mitmete ühiskondade jätkusuutliku toimimise. Kui paljud ÜRO-s kokkulepitud SDG eesmärgid peavad vastama küsimustele, kuidas tagada võrdõiguslikkus ja elementaarne elukvaliteet (vesi, ravimid, haridus, võrõiguslikkus), siis ringmajandus peab vastama, kuidas kahanevate loodusressursside juures endiselt kasvava rahvaaarvu tarbimismahuga toime tulla.  Vastus peitub täna suuresti selles, et peame oma tänased ühiskonna- ja majandusmudelid ringi kujundama. Üheks selgeks põhimõtteks on, et kõike, mida me loodusest ammutame, peame võimalikult kaua ringluses hoidma ning üha uuesti kasutama.

ÜRO poolt tunnustatud Ragn-Sellsi ringmajanduslahendused

Ragn-Sells on viimasel 5-6 aastal väga tugevalt keskendunud teenusearendusele, kus peamine rõhk on ringmajandust toetavatel lahendustel. Enim tuntud Ragn-Sellsi lahendused puudutavad meie igapäevaseid olmejäätmeid, näiteks vanapaberit, plaste jm. materjale. Ettevõte on uurinud ning arendanud lahendusi, kuidas käidelda jäätmeid nõnda, et võimalikult palju selles sisalduvaid materjale oleks võimalik taas ringlusesse suunata.

Järgmiseks prioriteediks on võetud suuremahulised tööstusjäägid, mille negatiivne mõju on keskkonnale veelgi suurem kui nendes peituvat toorainepotentsiaali ära ei kasutata.

Maailmas seni enim tähelepanu pälvinud Ragn-Sellsi poolt välja töötatud innovatiivsed lähenemised tööstusjäätmetele on projektid Ash2Phos (tõlkes: TuhkFosforiks) ja Ash2Salt (tõlkes: TuhkSoolaks).

Ash2Phos projektis töötas Ragn-Sells koostöös teadlastega välja tehnoloogia, kuidas eraldada reoveemudadest fosforit. Fosfor on paljudes tööstusharudes laialdaselt kasutatav ning jäätmetest antud tooraine tootmine toob keskkonnakasu juba fosfori esmakaevandamise vähendamise arvelt.

Projekt Ash2Salt lõi lahenduse, mis võimaldab tuhajäätmetest eraldada tööstluslikke soolasid. 

Lisaks eelpool mainitud uuenduslikele ringmajanduslikke põhimõtteid toetavatele lahendustele on Ragn-Sells patenteerinud viimastel aastate veel mitmeid teisigi tehnoloogiaid, mis võimaldavad seni kasutamata, enamasti jäätmetes peituvaid resursse suunata taas ringlusse.

Ragn-Sellsi välja töötatud tehnoloogilised jäätmeid väärindavad lahendused on maailmas pälvinud palju positiivset tähelepanu. ÜRO on ettevõtet tunnustanud silmapaistvate tulemuste eest ringmajandust toetavate lahenduste väljatöötamisel.

Põlevkivituhkade väärindamise ja ringlusse suunamise projekt jätkab Ragn-Sellsi strateegilist suunda käsitlemaks juba kasutatud materjale ressursina, millest võimalikult suur osa tuleks võtta taas kasutusele. Ragn-Sellsi OSA Projekti aluseks on Rootsis väljatöötatud tuhkade väärindamise tehnoloogiad, kuid koos Eesti teadlastega TalTechist ja Tartu Ülikoolist arendatakse välja just põlevkivi omadustele vastavad lahendused. Siin on fookus suunatud Eesti ühele suurimale tööstusjäätmete-alasele väljakutsele – suunata kaevandatud ja kasutatud loodusressursid taas materjalidena kasutusse.

Loe rohkem Ragn-Sellsi loodud innovatsioonidest: http://www.easymining.se/