Ragn-Sellsi poolt elluviidud ringmajandusprojektidest

Ash2Phos

Miks on fosfor täna üks enim kasutatud ressursse maailmas? Kõik, mis looduses kasvab või kasvatatakse, vajab fosforit. Põllumajandus, mille ülesandeks on ära toita maailma 8 miljardit inimest, sõltub fosforist igapäevaselt. Põldude viljakuse säilimise tagamiseks on vaja neid väetada, sest põllumaa on piiratud. Euroopa ainuke fosforikaevandus asub Soomes, mis katab vaid 10% Euroopa Liidu riikide põllumajanduse vajadusest. 90% ulatuses oleme sõltuvad Hiinast.

Ragn-Sellsi innovatsiooniline tehnoloogia aitab meil fosforit eraldada seni kasutuseta seisnud reoveemudast.

Toit, mida tarbime ja selles sisalduv fosfor jõuab reoveemudadesse. Reovemudades on kõrge fosfori konsetratsioon (7-10%). Tegu on hea ringmajandust toetava lahenduse näitega, sest seni kasutamata jäägid väärindatakse ja suunatakse tagasi ringlusse. Ragn-Sellsi välja töötatud tehnoloogia laialdasema kasutuselevõtmisega oleks võimalik katta 25% EL fosforivajadusest. Lisaväärtuseks on ka see, et võrreldes fosfori kaevandusmaardlate ja impordist tingitud transpordiemissioonidega on antud tehnoloogia keskkonnasõbralik ja väga väiksese jalajäljega.

Ash2Salt

Kõige enam on Ragn-Sellsi poolt väljatöötatud ringmajanduslahendustest maailmas tähelepanu pälvinud Ash2Salt tehnoloogia, mis keskendub jäätmepõletustuhkade väärindamisele ja nendest tööstuslike soolade valmistamisele.

Jäätmepõletustuhad ladestatakse kogu maailmas täna valdavalt prügilatesse või maetakse kasutamata kaevanduste täitematerjalina. Siiani on puudunud alternatiivne lähenemine ning seetõttu on vajalikud materjalid jäänud taaskasutamata. Ragn-Sellsi patenteeritud tehnoloogia on maailmas esimene, mis käsitleb põletusashjudes ülejäävaid tuhkasid kui toorainet, mida on võimalik väärindada ning mille kasutamine aitab ühtlasi vähendada ka survet looduslike toormaterjalide kaevandamiseks.

Maailmas ainulaadse  tehnoloogia abil suudab Ragn-Sells tuhad väärindada tööstuslikeks sooladeks. Hea näide tööstusliku soola kasutamisest meie kliimas on talviste teede soolamine, mis hoiab need jäävabad ja tagab turvalise liikluse.

CleanMAP

Eestis teame hästi, milline mõju võib looduskeskkonnale olla fosforiidi kaevandamisel. 80-ndate lõpus oli uue  fosofiidimaardla avamine Eestis kõige teravam keskkonnateema. Kasvav maailma rahvastik ja sellega suurenev nõudlus põllumajandussaaduste järgi paraku vaid suurendab survet avada uusi, üsna suure keskkonnajalajäljega maardlaid.

Ragn-Sellsi  CleanMAP tehnoloogia aga otsib võimalusi väärindada juba kaevandatud ja seni lihtsalt jäägi või kõrvalsaadusena käsitletud jääke, mis on aastakümneid lihtsalt ladestatuna seisnud.

CleanMap tehnoloogia on välja töötatud koostöös Rootsi ülikooli teadlastega ja see  aitab metallurgiakaevanduse jääkidest eraldada ja ringlusse suunata nendes sisalduvat fosforit. Kui traditsiooniline väetiste tootmise tööstus on väga energiamahukas, siis Ragn-Sellsi CleanMap tehnoloogia on väga madala energiatarbimisega. CleanMap tehnoloogia väljatöötamisel lähtuti samuti ringmajanduse põhimõttest, et juba maapõuest kaevandatud loodusressursse tuleb maksimaalselt ja võimalikult kaua ringluses hoida. Ragn-Sellsi CleanMap tehnoloogia loomulikuks jätkuks on Ash2Phos, mis aitab sedasama fosforit üha uuesti ringlusse suunata.

NRP

Läänemeri on meie ja veel umbes 84 miljoni inimese kodulooduse lahutamatu osa. See on meile nii tööandjaks, toiduga varustajaks kui ka puhkekohaks.

Põllumajanduses intensiivselt kasutatavate väetiste  ja tööstustes kasutatavate kemikaalide lämmastiku ja fosfori kandumine läbi sadevete on tugevalt mõjutanud Läänemere ökosüsteemi. Eutrofeerumise all tuntud nähtus forsseerib toitainete mõjul teatud taimestiku üleliigset vohamist, mis omakorda vähendab läbi hapniku vähenemise kalade liigikust. Väga levinud negatiivne tagajärg on näiteks üha laialdasemalt leviv, mürgine sinivetikas.

Ragn-Sellsi  NRP (Nitrogen Removal Process) tehnoloogia võimaldab tööstuslikud reoveed  (sh. veepuhastusjaamade vee) puhastada lämmastikust ja fosforist. Lisaks sellele, et loodusesse suunatavad reoveed saavad neutraliseeritud ja puhtaks, saame selle tehnoloogia abil kogutud lämmastiku ja fosfori vajaliku toorainena uuesti ringlusse suunata.